โครงการ > ส่งเสริมการประกอบการและการจ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
“สร้างโอกาสให้กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส เช่นทหารปลดประจำการ ผู้พิการที่มีความยากลำบากในการหางาน ได้รับการจ้างงาน มีรายได้ 250,000 บาท/คน/ปี”
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส เช่นทหารปลดประจำการ ผู้พิการมีความยากลำบากในการหางาน อันเนื่องมาจากวุฒิการศึกษาต่ำขาดทักษะในการประกอบอาชีพและขาดประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบทำการแก้ไขเพื่อฝึกอบรมทักษะการทำงาน แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเป็นฐานสาธิตการจ้างงานของ CP Food Store มีเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการ และให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส Chia Tai Foods YinhaiStore เป็นโครงการนำร่องที่ให้การฝึกอบรมทักษะการทำงานในเมืองหนานหนิง โดยร่วมกับผู้ประกอบการและประกันสังคมเมืองหนานหนิง ให้ความสำคัญกับการจัดหาตำแหน่งงานสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยเปิดให้มีการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ให้เขาได้มีโอการได้รับการจ้างงาน หลังจากนั้นจะมีการติดตามประเมินผล และกำหนดแผนพัฒนาอาชีพอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือไปเป็นผู้ประกอบการได้ ฐานสาธิตการจ้างงานร้านเจียไต๋ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาส มีงานทำลดปัญหาความยากจน โดยCP Food Store จัดหางานให้ผู้พิการ 2 คน ทหารปลดประจำการ 4 นาย รวมถึงเด็กจบใหม่ 5 คน นอกจากนี้มี 3 คนที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ CP FoodsYinhai Store มีการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาส 11 ตำแหน่ง ทำให้พวกเขามีรายได้รวม 50,000 หยวน/คน/ปี นอกจากนี้ทางร้านยังมีการฝึกอบรมทักษะต่างๆ เช่น การดำเนินงานของร้าน การพัฒนาลูกค้า และการบำรุงรักษาที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต