โครงการ > Social Enterprise : กาแฟบ้านเลาสู ผู้พิทักษ์ต้นน้ำวัง จ.ลำปาง
“สร้างองค์ความรู้กาแฟคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างรายได้กว่า 750,000 บาท/ปี”
บ้านเลาสู ม.3 ต.ปงอดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อาชีพหลักของเกษตรกร คือ การปลูกกาแฟอะราบิก้า ที่มีประสบการณ์มากกว่า10 ปี แต่ประสบปัญหาทางด้านการตลาดที่ไม่ชัดเจน ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และปริมาณลดลง ทำให้เกษตรกร คิดที่จะเลิกปลูกและหันไปประกอบอาชีพอื่น และจะส่งผลต่ออาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ลดลง วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เคยอยู่ร่วมกับป่าจะเปลี่ยนไป เครือฯจึงมีแนวทางเพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการกาแฟคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพื่อสร้างความเข้มเเข็งให้กับชุมชน
โดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านเลาสู สู่เป้าหมายการยกระดับเกษตรกรให้ เป็นธุรกิจกาแฟที่มีองค์ความรู้ในการผลิตกาแฟคุณภาพ และการต่อยอดธุรกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน ภายใต้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วแบรนด์ “กาแฟบ้านเลาสู” ให้เป็นที่รู้จัก ปัจจุบันกลุ่มสามารถพัฒนาศักยภาพ จนได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (กรมวิชาการเกษตร) จากโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และได้รับอนุมัติวงเงินกู้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3 ล้านบาท นำไปสู่การต่อยอดขายธุรกิจชุมชนฯ ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจ
จากการดำเนินโครงการทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนเป็น นักธุรกิจกาแฟ องค์ความรู้ในกระบวนการจัดการกาแฟตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับชุมชน ให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านเลาสู และสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตัวเอง เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ