โครงการ > รู้เร็ว รักษาเร็ว เข้าถึงโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยระบบ STS
“สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ แก่บุคคลออทิสติก ให้มีรายได้เฉลี่ย 100,000 บาท/ปี”
ประเทศไทยมีเด็กที่เด็กบกพร่องทางสติปัญญากว่า 300,000 คน แต่อยู่ในระบบการรักษาและสวัสดิการของรัฐเพียง 17,100 คน ปัจจุบันยังไม่มีระบบคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นออทิสซึม โดยที่มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกคองบุคคลออทิสติกไทย ไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ทรูฯจึงมีแนวทางเพื่อพัฒนาเครื่องมือ หรือระบบที่สามารถคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นของผู้ที่มีภาวะออทิสซึม จัดเก็บและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับมูลนิธิออทิสติกไทยและสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติก ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ให้กับบุคคลออทิสติก ที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ
โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลและจัดทำโครงการร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) พัฒนา และ ทดสอบระบบนำข้อมูลผลสำรวจวางแผนละจัดสรรการส่งเสริมอาชีพของบุคคลออทิสติกและครอบครัวได้ตรงตามความต้องการและความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ประจำชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยทั่วประเทศ เรียนรู้การใช้งานระบบ
จึงทำให้กลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ห่างไกลในภูมิภาคต่างๆ มีเครื่องมือในการคัดกรองหาความเสี่ยงว่าจะเป็นภาวะออทิซึมได้อย่างทันท่วงที และสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวมเร็ว และมูลนิธิฯ มีฐานข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสร้างโอกาสในการเรียนรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตามความสามารถได้อย่างยั่งยืน