โครงการ > น้ำปุ๋ยชุมชน
“แก้ปัญหาภัยแล้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เกษตรกร 50,000 บาท/ปี”
เกษตรกรในชุมชน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิต และรายได้ลดลง เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ ธุรกิจสุกรภาคตะวันออกเข้ามาแก้ไขปัญหา เริ่มจากหน่วยงาน เกษตรกร ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคนน้ำ
โดยใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด ที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช (น้ำปุ๋ย) ให้กับเกษตรกร เริ่มจาก 10 ราย บนพื้นที่ทั้งหมด 200ไร่ ในแต่ละปีมีจำนวนสมาชิกของโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 61 ราย มีพื้นที่ทั้งหมด 1,962 ไร่ ได้รับน้ำปุ๋ยทั้งหมด 921,713 ลบ.ม./ปี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 20%ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น การขยายผลในปี 2564 จัดทำโครงการแปลงนา-แปลงข้าวโพดสาธิต สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้ำปุ๋ยกับข้าวและข้าวโพดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ผลของโครงการนี้เกษตรกรสามารถใช้น้ำปุ๋ยเพื่อลดปัญหาขาดแคนน้ำ สามารถปลูกพืชผลได้ตลอดฤดูกาล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ลดลงมากกว่า 20% และลดต้นทุนการซื้อน้ำจากที่เคยซื้อมา สามารถส่งน้ำให้กลับเกษตรกรได้ถึง 132,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี