Past Awards
2016
 
Social
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต
Economic, Social
ธนาคารชุมชนโป่งไทร
Social
พุทธปัญญาชมรม
Social
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
2018
 
Social ethics
CP Lotus Spring Pink Charity
Environment
ธนาคารสัตว์น้ำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Health
ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้
Career
แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี
2020
 
Health
CPR เพื่อชุมชน
Career
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
Career
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
Environment
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน