โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
3
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
4
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
5
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
6
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
7
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
9
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
10
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
11
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
12
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
13
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
14
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
15
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
16
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
17
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
18
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
19
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
20
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
21
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
22
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
23
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
24
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
25
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
26
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
27
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
28
Universal Design QR-Code
(TRUE)
29
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
36
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
37
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
38
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
39
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
40
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
51
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
52
关爱员工 暖心聚力
(China)
53
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
54
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
55
新型职业农民培训
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1&2 : รวมทั้งหมด 66 โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
TRUE
ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรปัญหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้รวมถึงสัตว์ป่าของไทย เป็นรากฐานสำคัญที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวม 12 องค์กร ตั้ง“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการจัดอบรมครูแกนนำทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯไปขยายผลในโรงเรียน ตลอดจนรื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นผ่านการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงจนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง
“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 โรงเรียน
ด้านสังคม
CPALL
จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชนเหตุเพลิงไหม้มักสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิตที่มีค่าและทรัพย์สินอย่างมากมายแก่ผู้ประสบภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเอกชนที่มีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านป้องกันอัคคีภัย และผจญเพลิงเป็นอย่างดี ได้เห็นความสำคัญในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงได้ริเริ่มโครงการนี้โดยดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานราชการ ,สถานศึกษา จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย เพื่อเกิดความรู้ ทักษะและแนวทางปฎิบัติเมื่อประสบเหตุ
การดำเนินการนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑลเป็นอย่างมากโดยได้สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ,ทราบขั้นตอนปฏิบัติตนตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2559 ทั้งสิ้นจานวน 66 รุ่น
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านสิ่งแวดล้อม
CPCROP
โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่มด้วยข้อจำกัดในสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำ เกษตรกรปลูกพืชได้เฉพาะฤดูฝน จึงไม่มีทางเลือกในอาชีพมากนัก ส่วนใหญ่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเผาเพื่อเตรียมแปลงปลูก เป็นวิถีชีวิตที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปฏิบัติ เพราะช่วยประหยัดต้นทุน สะดวกในการเตรียมแปลงปลูก หลายพื้นที่ไม่สามารถควบคุมไฟจากการเผาได้จึงเกิดการลุกลามเข้าป่า
จากการดำเนินการได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกันทำ และเป็นศูนย์กลางพัฒนา รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสะท้อนความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน นำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไข มีการนำตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพตามความต้องการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมทักษะและต่อยอดองค์ความรู้
กลุ่มพืชครบวงจรยังได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีการสร้างบ่อน้ำ ช่วยให้เกษตรกร 169 ครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำ 1,404 ไร่ การพัฒนาอาชีพได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิกลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น สร้างรายได้เฉลี่ย 50,000-60,000 บาท/ปี กลุ่มพืชผักสร้างรายได้เฉลี่ย 6,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ ไม่ต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ข้าวโพด) อีกทั้งยังสมัครใจในการคืนผืนป่าเพื่อปลูกเป็นป่าชุมชนกว่า 2,000 ไร่
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ