รายงาน ซีพีเพื่อความยั่งยืน
กว่า 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญคนซีพีร่วมส่งโครงการดี ๆ
ที่คุณ...ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น
การสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมเรื่องการศึกษา การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี หรือ การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ
เหล่านี้ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน ใน"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
เปิดรับโครงการ 5 มกราคม 2022 - 28 กุมภาพันธ์ 2022
โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ในการที่จะปลูกฝัง สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ แต่แม้กระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในองค์กรของเราเอง
- คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กล่าวให้นโยบาย ในพิธิมอบรางวัลโครงการ ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562