ซีพีเพื่อความยั่งยืนกว่า 100 ปีในการดำเนินธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยึดมั่นในค่านิยม “3 ประโยชน์”คือการดำเนินธุรกิจของเครือฯ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนได้แก่ ประโยชน์แก่ "ประเทศชาติ" "ประชาชน" และสุดท้ายประโยชน์ของ "องค์กร พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น" ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เครือฯ เติบโตก้าวหน้า มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนปัจจุบันมีโครงการของบริษัทในเครือฯ ที่ตรงตามเกณฑ์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากถึง 188 โครงการ สามารถสืบหาโครงการตามคำค้นหาจากโครงการทั้งหมดได้ที่นี่
รายงานซีพีเพื่อความยั่งยืนรายงานซีพีเพื่อความยั่งยืนของ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มจัดทำเล่มแรกขึ้นในปี 2563 โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในปัจจุบันเล่มล่าสุดดำเนินการมาถึงเล่มสำหรับปี 2565
ดูออนไลน์
ซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565
ดูออนไลน์
ฉบับปี 2565
ฉบับปี 2563
ฉบับปี 2561
ฉบับปี 2559
แนวทางของเราพวกเราชาวซีพีคิดและดำเนินโครงการตามหลักการ 3 ประโยชน์ที่เรายึดมั่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ตามลำดับ คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรก ตามด้วยประชาชน และองค์กรเป็นอันดับสุดท้าย

โดยสามารถจำแนกประเภทของการดำเนินโครงการ ออกเป็น 3 หมวดใหญ่ หรือ 15 หัวข้อย่อยได้ดังนี้
Heart:

มุ่งมั่น...ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล

Health:

มุ่งมั่น...สร้างสังคมที่ยั่งยืน

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

Home:

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ในการที่จะปลูกฝัง สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ แต่แม้กระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในองค์กรของเราเอง
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กล่าวในพิธิมอบรางวัล
โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
วันที่ 12 มีนาคม 2562