ซีพีเพื่อความยั่งยืน
2022
“คนซีพีสร้างคุณค่าและความดีเพื่อสังคม”
กว่า 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญคนซีพี ร่วมส่งโครงการดีๆที่คุณ...ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมเรื่องการศึกษา การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี หรือการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน
โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ในการที่จะปลูกฝัง สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ แต่แม้กระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในองค์กรของเราเอง
- คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กล่าวให้นโยบาย ในพิธิมอบรางวัลโครงการ ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
เปิดรับโครงการ 1 มกราคม 2022
ตัวอย่างเอกสาร เพื่อเตรียมข้อมูลโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร File Download